Главное меню

Праздники Украины
Погода в Одессе » Украина

Группа ФЭБиК ВКОНТАКТЕ


ОБЛІК І АУДИТ – БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма навчання бакалавра

за напрямком 6.030509– Облік і аудит

Фахівець, здатний виконувати зазначену професійну роботу за спеціальністю 6.030509Облік і аудит, може займати первинні посади техніка з планування, техніка з обігу, бухгалтера, касира-експерта, інспектора, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора, тощо.

Нормативний срок навчання - 3 роки 10 місяців. Назви інших первинних посад визначаються у варіативних компонентах ОКХ згідно з галузевими нормативними документами або штатним розкладами підприємств і установ певної галузі з урахуванням вимог до формулювання назв посад, передбачених чинними нормативними актами.

Бакалавр з обліку і аудиту на первинних посадах самостійно виконує переважно стереотипні, частково діагностичні завдання, за установленими алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, нагромаджує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Відповідно до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних видів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

Послуги, які може давати бакалавр з обліку і аудиту: діяльність у сфері бухгалтерського обліку (реєстрація комерційних операцій для підприємств, установ, тощо; складання фінансових звітів, їх аналіз та підтвердження достовірності; складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб; консультаційні послуги та представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями), управління нерухомістю, оброблення даних, робота з базами даних, підготовка до продажу або здаванням під найм нерухомості, купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення, купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення, купівля та продаж земельних ділянок, здавання під найм нерухомості невиробничого призначення, діяльність агентств нерухомості.

Діаграма структури програми навчання

Семестр

Назва дисципліни

Підсумковий контроль

1

1

Релігієзнавство

Залік

2

1

Культурологія

Залік

3

1

Фізичне виховання

Залік

4

1

Іноземна мова (за проф. спрямуван.)

Залік

5

1

Історія України

Іспит

6

1

Українська та зарубіжна культура

Залік

7

1

Політична економія

Іспит

8

1

Вища математика

Іспит

9

1

Інформатика і комп’ютерна техніка

Залік

10

1

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

Іспит

11

1

Товарознавство харчової сировини

Залік

Всього

1

2

Логіка

Залік

2

2

Фізичне виховання

Залік

3

2

Іноземна мова (за проф. спрям.)

Залік

4

2

Українська мова (за проф.спрям.)

Іспит

5

2

Правознавство

Іспит

6

2

Екологія

Залік

7

2

Економічна історія України

Залік

8

2

Макроекономіка

Іспит

9

2

Економічна історія

Іспит

10

2

Вища математика

Іспит

11

2

Інформатика і комп’ютерна техніка

Залік

12

2

Система технологій

Залік

13

2

Учбова практика

Залік

Всього

1

3

Філософія

Іспит

2

3

Фізичне виховання

Залік

3

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Залік

4

3

Безпека життєдіяльності

Залік

5

3

Етика та естетика

Залік

6

3

Мікроекономіка

Іспит

7

3

Історія економічних учень

Іспит

8

3

Теорія ймовірностей і математична статистика

Залік

9

3

Математичне програмування

Залік

10

3

Статистика

Іспит

11

3

Інформатика і комп’ютерна техніка

Іспит

Всього

1

4

Фізичне виховання

Залік

2

4

Іноземна мова

Іспит

3

4

Соціологія

Іспит

4

4

Економетрія

Залік

5

4

Маркетинг

Іспит

6

4

Бухгалтерський облік

Іспит

7

4

Міжнародна економіка

Іспит

8

4

Цивільна оборона

Залік

9

4

Основи охорони праці

Залік

10

4

Техніка і технологія зберігання та переробки зерна

Залік

11

4

Основи бізнесу

Залік

12

4

Статистика підприємства

Залік

Всього

1

5

Психологія та педагогіка

Залік

2

5

Сучасне діловодство

Залік

3

5

Іноземна мова

Залік

4

5

Бухгалтерський облік

5

5

Економіка підприємства

Іспит

6

5

Менеджмент

Іспит

7

5

Гроші та кредит

Іспит

8

5

Економіка праці та соціально- трудові відносини

Іспит

9

5

Фінансовий ринок

Залік

10

5

Організація виробництва

Залік

11

5

Фінансовий облік 1

Іспит

Всього

1

6

Іноземна мова

Залік

2

6

Політологія

Іспит

3

6

Фінанси

Іспит

4

6

Господарське законодавство

Залік

5

6

Державне регулювання економіки

Іспит

6

6

Теорія економічного аналізу

Залік

7

6

Планування діяльності підприємства

Залік

8

6

Фінансовий облік 2

Іспит

9

6

Інформаційні системи і технології обліку

Іспит

10

6

Виробнича практика з фінансового обліку

Залік

Всього

1

7

Економічний аналіз

Залік

2

7

Аудит

Залік

3

7

Інвестування

Залік

4

7

Фінанси підприємств

Іспит

5

7

Державний контроль і ревізія

Іспит

6

7

АРМ бухгалтера

Залік

7

7

Управлінський облік

Іспит

8

7

Облік в зарубіжних країнах

Іспит

9

7

Фінансовий облік

10

7

Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Залік

Всього

1

8

Страхування

Залік

2

8

Економічний аналіз

Іспит

3

8

Податкова система

Залік

4

8

Організація та методика аудиту

Іспит

5

8

Фінансове право

Іспит

6

8

Облік і аудит операцій з цінними паперами

Залік

7

8

Бухгалтерський облік в галузях економіки

Залік

8

8

АРМ бухгалтера

Залік

9

8

Державний контроль і ревізія

Іспит

10

8

Сучасні напрямки розвитку обліку

Залік

Всього

Перелік і характеристика практик

Учбова практика

для здобуття робочої спеціальності “Оператор ЕОМ”

Учбова практика виконується в обчислювальному комп’ютерному центрі ОНАХТ в 2-му семестрі 1-го курсу навчання студентів. Тривалість учбової практики становить 2 тижні.

Мета учбової практики полягає в засвоєнні принципів роботи з текстовим редактором WinWord та табличним процесором Excel на сучасних персональних комп’ютерах в операційній системі Windows 2000.

Завдання учбової практики: засвоїти принципи роботи в операційній системі Windows; ознайомитися з можливостями, меню, основними командами текстового редактора WinWord; здобути навички роботи з набору текстів, таблиць, формул у WinWord; ознайомитися з можливостями Excel, з призначенням основних команд меню із створення і обробки таблиць; здобути навички роботи в Excel; здобути навички роботи з програмами-перекладачами з однієї мови на іншу;

Внаслідок виконання учбової практики студент повинен:

Знати технологічні процеси постановки, підготовки і розв’язання задач на ПК; прийоми роботи з пристроями по збереженню інформації, друкувальними пристроями.

Вміти формалізувати задачу, розробити алгоритм, виконати задачу на ПК, застосовуючи WinWord, Excel та програмні перекладачі, проаналізувати результати.

Виробнича ознайомлювальна практика

Виробнича ознайомлювальна практика виконується на підприємствах харчової промисловості міста Одеси та інших міст і населених пунктів України в 4-му семестрі 2-го курсу навчання студентів (бакалаврів). Тривалість виробничої ознайомлювальної практики становить 2 тижні.

Мета ознайомлювальної практики полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих студентами при вивченні таких дисциплін, як „Бухгалтерський облік” і „Статистика підприємства”.

У відповідності з поставленою метою, основними завданнями практики є: ознайомлення з виробничою структурою підприємства та значенням підприємства в забезпеченні потреб населення продуктами харчування або інших підприємств своєю продукцією; ознайомлення з організацією виробничого процесу в цехах підприємства; ознайомлення з організацією оперативного, статистичного та бухгалтерського обліку на підприємстві; ознайомлення з обліковими вимірниками, які застосовуються на підприємстві; ознайомлення з об’єктами бухгалтерського обліку на підприємстві; ознайомлення з практичним використанням кожного елемента методу бухгалтерського обліку; ознайомлення з системою рахунків, які використовуються на підприємстві; ознайомлення з системою документообігу на підприємстві та з первинними і зведеними бухгалтерськими документами; ознайомлення з формою бухгалтерського обліку, прийнятою на підприємстві, та системою первинної обробки документів; ознайомлення з оперативною, статистичною, бухгалтерською (фінансовою) та податковою звітністю.

Виробнича практика з фінансового обліку

Виробнича практика з фінансового обліку виконується на підприємствах харчової промисловості міста Одеси та інших міст і населених пунктів України в 6-му семестрі 3-го курсу навчання студентів (бакалаврів). Тривалість практики з фінансового обліку становить 3 тижні.

Мета виробничої практики з фінансового обліку полягає в закріпленні і поглибленні теоретичних знань студентів, одержаних ними при вивченні дисципліни «Фінансовий облік” в набутті студентами практичних навичок бухгалтерської роботи на підприємстві, а також в зборі необхідних матеріалів для виконання курсових робіт з дисциплін: «Фінансовий облік», «Економічний аналіз» та «Контроль і ревізія».

Відповідно до поставленої мети задачами практики є: вивчення виробничої структури підприємства і організації виробничого процесу на ньому; вивчення облікової політики підприємства; вивчення організації оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві; вивчення структури бухгалтерської служби на підприємстві, функціональних обов'язків і прав її працівників, взаємозв'язку центральної бухгалтерії з первинними підрозділами; вивчення форми бухгалтерського обліку на підприємстві (журнально-ордерна, меморіально-ордерна тощо); вивчення порядку відображення інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і про факти фінансово-господарської діяльності підприємства в бухгалтерських регістрах; вивчення порядку ведення первинного бухгалтерського обліку на підприємстві; вивчення особливостей обліку, обумовлених специфічністю технологічних процесів даного підприємства; вивчення регістрів бухгалтерського обліку на підприємстві (книг, відомостей, журналів тощо) і взаємозв'язку між ними; - вивчення змісту і порядку складання бухгалтерської (фінансової) звітності на підприємстві і порядок її подання до відповідних органів; повне, детальне вивчення обліку господарських операцій на підприємстві, які складають основу для теми курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».

У результаті проходження виробничої практики студенти повинні:

Знати організаційну і виробничу структуру підприємства; облікову політику підприємства; організацію на підприємстві оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку; форму бухгалтерського обліку на підприємстві; організацію бухгалтерської служби на підприємстві; систему регістрів бухгалтерського обліку, які застосовуються на підприємстві і порядок відображення на них всіх господарських операцій підприємства; порядок складання первинних бухгалтерських документів і бухгалтерської (фінансової) звітності на підприємстві;

Вміти скласти форми первинних і зведених бухгалтерських документів; заповнити всі регістри бухгалтерського обліку по відображенню інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов'язань і про факти фінансово-госпо-дарської діяльності підприємства; скласти форми бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства; розрахувати і проаналізувати динаміку показників, які характеризують діяльність підприємства і сформулювати висновки.

Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!
Русская редакция: www.freedom-ru.net & www.joobb.ru

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."